Spin Content – Công cụ Spin Nội dung Online
Cấu trúc spin: { | }. Ví dụ: Có con {mèo|chó|hổ} mà trèo cây {cau|cam|dừa}